CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Tại sao máy ép bùn hay bị xì bùn khi hoạt động ?
 • Nguyên nhân:
  • Do vải lọc bị nghẹt.
  • Áp ben thủy lực cài đặt chưa theo đúng yêu cầu khuyến nghị của nhà sản xuất
  • Các khung bản sắp xếp không phẳng, bị chênh.
  • Áp bơm bùn cấp vào quá lớn.
  • Vải lọc bị xếp mí chồng lên nhau.
 • Biện pháp khắc phục:
  • Vệ sinh vải lọc hoặc thay vải lọc mới.
  • Tăng áp ben thủy lực lên theo khuyến nghị của Western Filter.
  • Kiểm tra các khung bản có bị lệch hay không ?
  • Kiểm tra vải lọc có xếp mí chồng lên nhau không ?
 • Nguyên nhân:
  • Do vải lọc bị nghẹt.
  • Áp ben thủy lực cài đặt chưa theo đúng yêu cầu khuyến nghị của nhà sản xuất
  • Các khung bản sắp xếp không phẳng, bị chênh.
  • Áp bơm bùn cấp vào quá lớn.
  • Vải lọc bị xếp mí chồng lên nhau.
 • Biện pháp khắc phục:
  • Vệ sinh vải lọc hoặc thay vải lọc mới.
  • Tăng áp ben thủy lực lên theo khuyến nghị của Western Filter.
  • Kiểm tra các khung bản có bị lệch hay không ?
  • Kiểm tra vải lọc có xếp mí chồng lên nhau không ?
 • Nguyên nhân:
  • Do vải lọc bị nghẹt.
  • Áp ben thủy lực cài đặt chưa theo đúng yêu cầu khuyến nghị của nhà sản xuất
  • Các khung bản sắp xếp không phẳng, bị chênh.
  • Áp bơm bùn cấp vào quá lớn.
  • Vải lọc bị xếp mí chồng lên nhau.
 • Biện pháp khắc phục:
  • Vệ sinh vải lọc hoặc thay vải lọc mới.
  • Tăng áp ben thủy lực lên theo khuyến nghị của Western Filter.
  • Kiểm tra các khung bản có bị lệch hay không ?
  • Kiểm tra vải lọc có xếp mí chồng lên nhau không ?
 • Nguyên nhân:
  • Do vải lọc bị nghẹt.
  • Áp ben thủy lực cài đặt chưa theo đúng yêu cầu khuyến nghị của nhà sản xuất
  • Các khung bản sắp xếp không phẳng, bị chênh.
  • Áp bơm bùn cấp vào quá lớn.
  • Vải lọc bị xếp mí chồng lên nhau.
 • Biện pháp khắc phục:
  • Vệ sinh vải lọc hoặc thay vải lọc mới.
  • Tăng áp ben thủy lực lên theo khuyến nghị của Western Filter.
  • Kiểm tra các khung bản có bị lệch hay không ?
  • Kiểm tra vải lọc có xếp mí chồng lên nhau không ?
 • Nguyên nhân:
  • Do vải lọc bị nghẹt.
  • Áp ben thủy lực cài đặt chưa theo đúng yêu cầu khuyến nghị của nhà sản xuất
  • Các khung bản sắp xếp không phẳng, bị chênh.
  • Áp bơm bùn cấp vào quá lớn.
  • Vải lọc bị xếp mí chồng lên nhau.
 • Biện pháp khắc phục:
  • Vệ sinh vải lọc hoặc thay vải lọc mới.
  • Tăng áp ben thủy lực lên theo khuyến nghị của Western Filter.
  • Kiểm tra các khung bản có bị lệch hay không ?
  • Kiểm tra vải lọc có xếp mí chồng lên nhau không ?
 • Nguyên nhân:
  • Do vải lọc bị nghẹt.
  • Áp ben thủy lực cài đặt chưa theo đúng yêu cầu khuyến nghị của nhà sản xuất
  • Các khung bản sắp xếp không phẳng, bị chênh.
  • Áp bơm bùn cấp vào quá lớn.
  • Vải lọc bị xếp mí chồng lên nhau.
 • Biện pháp khắc phục:
  • Vệ sinh vải lọc hoặc thay vải lọc mới.
  • Tăng áp ben thủy lực lên theo khuyến nghị của Western Filter.
  • Kiểm tra các khung bản có bị lệch hay không ?
  • Kiểm tra vải lọc có xếp mí chồng lên nhau không ?